โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียน
    1.1.2 ลดปัญหาการติดเกม การหมกมุ่นสังคมออนไลน์ ตลอดเวลา สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถมีสุขภาพแข็งแรง โดยการประเมินจาก การตรวจสุขภาพ และ น้ำหนักของร่างกาย ที่ลดลงและได้สัดส่วนที่ดี
    1.2.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ มีบุคลิกภาพ และ สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา
    1.2.3 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ลดการเล่นเกมลง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    - นักเรียนในโรงเรียนธัญบุรี และ บริเวณใกล้เคียง และผู้ที่มีความสนใจในศิลปะการต่อสู้ และ กีฬาเทควันโด

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1. เปิดรับสมัครและให้ความรู้ โครงการ
    - 2. จัดเตรียมสถานที่และ บุคคลากรในการจัดโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. เปิดสอนและฝึกซ้อม กีฬาเทควันโด ภายในโรงเรียนธัญบุรี โดยบุคคลากรที่มีความรู้ในด้านกีฬาเทควันโด ในเวลาหลังเลิกเรียน สัปดาละ 3 วัน คือ จันทร์ พุธ และ ศุกร์
    - 2. จัดกลุ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
    - 3. ประเมินผลการเรียนรู้ และ วัดค่าความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ ทุกๆ 1 เดือน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ สนามฝึกซ้อม โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 85,180.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายบุลคากรผู้อบรมและฝึกสอนวันละ 300ต่อวัน 3วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์) 132*300 ครั้ง กำหนดเบิกได้ 12 ครั้งต่อเดือน เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- เป้าเตะขนาดมาตรฐานแบบสวมแขน จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 1290 บาท อัตราส่วนสำหรับนักเรียน 100 คน เป็นเงิน 6,450.00 บาท
- เป้าเตะขนาดมาตรฐานแบบธรรมดา สำหรับนักเรียน อัตราส่วน 100 คน 1 อันต่อ นักเรียน 10 คน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 5,500.00 บาท
- พื้นยางปูกันกระแทก ขนาด 1*1 M หนา 1 เซนติเมตร จำนวน 64 ชุด ๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 14,080.00 บาท
- อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย สำหรับอัตราส่วน นักเรียน 100 คน เกราะป้องกันการกระแทกลำตัว เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- อุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัย สำหรับอัตราส่วน นักเรียน 100 คน เครื่องป้องกันศรีษะ สีน้ำเงินและแดง สีละ 3 ใบ เป็นเงิน 6,060.00 บาท
- อุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัย สำหรับอัตราส่วน นักเรียน 100 คน เครื่องป้องกันแขน เป็นเงิน 2,245.00 บาท
- อุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัย สำหรับอัตราส่วน นักเรียน 100 คน เครื่องป้องกันขา เป็นเงิน 2,245.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,180.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
    2. นักเรียนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการเล่นกีฬามากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชุมนุมเทควันโดโรงเรียนธัญบุรี และ ชมรมเทควันโดเทศบาลรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) การออกกำลังกายด้วยกีฬาเทควันโด

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชุมนุมเทควันโดโรงเรียนธัญบุรี และ ชมรมเทควันโดเทศบาลรังสิต


นางสาวเกศินี พันธุมจินดา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต