โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาในเด็กด้อยโอกาส

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้มีอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานในการออกกำลังกาย
    1.1.2 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายได้รู้วิธีใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดกิจกรรมโครงการ
    - จัดทำโครงการและขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยมีกีฬาฟุตบอล,เทเบิลเทนนิส,และแบตมินตัน ประเภทละ 1 สัปดาห์ต่อพื้นที่นัดพบ รวม 3 ชนิดกีฬาใช้เวลา 3 สัปดาห์
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ลูกแบตมินตัน กระป๋องละ 12 ลูก จำนวน 10 กระป๋องๆละ 540 บา เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ไม้แบดมินตัน จำนวน 50 อันๆละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ไม้ปิงปอง จำนวน 50 อันๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ลูกปิงปอง จำนวน 10 โหลๆละ 60 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ลูกฟุตบอล เบอร์ 4 ลูกละ 300 บาท จำนวน 20 ลูก เป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กด้อยโอกาสมีสุขภาพดีขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต


นางศิริวรรณ ปักษี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต