โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก และร่วมกันควบคุมการเกิดโรคในโรงเรียน
    1.1.2 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่ออันจะมีผลต่อเด็กในโรงเรียน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ปลอดจากโรคที่เสี่ยงต่ออันตราย
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 240 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1.ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. กิจกรรมให้ความรู้ พ่อแม่ ผู้ปกครองในการควบคุมโรคติดต่อโดยครู
    - 2. กิจกรรมตรวจและคัดกรองด้านสุขภาพแก่เด็กการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
    - 3. ประเมินผลการทำงานของโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2513 สิ้นสุด 1 มกราคม 2513

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 12,580.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- สบู่เหลวล้างมือ 250 มล. ขวดละ 75 บาท จำนวน 12 ขวด วาง 4 จุด จุดละ 3 ขวด เป็นเงิน 900 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- สบู่เหลวล้างมือ ชนิดเติม ขนาด 200 มล. ถุงละ 39 บาท จำนวน 120 ถุง เป็นเงิน 4680 บาท เป็นเงิน 4,680.00 บาท
- เครื่องวัดไข้อินฟราเรด เครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 50 ชิ้น/กล่อง จำนวน 10 กล่อง เป็นเงิน 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,580.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
    2. มีกิจกรรมการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์


นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต