โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในนักเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    สุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย โรคฟันผุในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรก และอัตราการผุเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1 - 3 ปี สาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเกิดฟันผุ มาจากพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลทำความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธี และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดโรคฟันผุในฟันน้ำนมอย่างรุนแรง ทำให้เด็กมีความเจ็บปวด เคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติ ได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอ และส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กได้ การเกิดฟันผุในฟันน้ำนม นอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพของเด็กในขณะนั้นแล้ว ยังมีผลเสียต่อฟันแท้ของเด็กในอนาคตด้วย กล่าวคือ ฟันน้ำนมที่เสีย ถูกถอน หรือหลุดไปก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นแทนที่ จะทำให้ฟันที่อยู่ติดกันรวน เก ล้ม เอียง เข้าหาช่องว่าง ทำให้ฟันแท้ที่จะขึ้นแทนตำแหน่งนั้นไม่สามารถขึ้นได้อย่างปกติ อาจจะขึ้นมาในลักษณะบิด ซ้อนกันหรือมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับใบหน้าของเด็ก ซึ่งจะเป็นปมด้อยทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำได้โดยการใช้รูปแบบการให้บริการทันตกรรมครบวงจร การตรวจสุขภาพช่องปาก การให้สุขศึกษาบริการทันตกรรม การแปรงฟันที่ถูกวิธี การบำบัดรักษา และการติดตามประเมินผล

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยช่องปากและบริการป้องกันฟันผุให้เด็กอายุ 3-4 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และการส่งเสริมให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 - 4 ปี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพอนามัยในช่องปากดีขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 138 คน
    นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวน 60 คน ผู้ปกครอง 60 คน ครู 18 คน วิทยากร 3 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจเด็กที่มีปัญหาฟันผุ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินงาน มอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุกประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและครู ในการให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพในช่องปาก และฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี
    - จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 15 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 15 มีนาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 8,815.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 600 บาท จำนวน1 ชั่วโมง เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติ จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 141 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,525.00 บาท
- ค่าไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 ม.*2.50 ม. เป็นเงิน 490.00 บาท
รวมเป็นเงิน 8,815.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,815.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ มีสุขภาพช่องปากที่ดี และมีฟันผุลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
         7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นางเจริญศรี บุญสกุล
คนที่ 2 นางชญานี ชูแก้ว
คนที่ 3 นางสาวมณฑา เทพรัตนวิชัย