โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อรณรงค์การป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้สมุนไพร
    1.1.2 เพื่อเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
    1.1.3 ประชาชนที่เข้าโครงการได้ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตบ้านของตนเอง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย HI (House index) น้อยกว่า 10
    1.2.2 ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    ประชาชนชุมชนริมคลองและสถานที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 150 หลังคาเรือน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1ขอคำปรึกษา
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม จพสช. ชุมชนริมคลอง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
    - นัดกลุ่มทำสเปรย์สมุนไพรกันยุงจากตะไคร้หอม
    - รณรงค์การป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการใช้สเปย์ตะไคร์หอมไล่ยุง และการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำยุงลาย
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 13 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข1(ชุมชนสินสมุทร) /ชุมชนริมคลอง/ชุมชนสุขเกษม

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 13,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงเช่น ขวด แอลกอฮอล์ หัวน้ำหอมตะไคร้ สติ๊กเกอร์ติดข้างขวด ฯลฯ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 1 ถัง จำนวน 500 ซอง เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการบันทึกข้อมูลเช่น ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ A 4 ปากกา แฟ้ม ฯลฯ เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนริมคลอง /ชุมชนสุขเกษม

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  จิตอาสาริมคลอง
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)จิตอาสาริมคลอง


นางสาวปิยวรรณ์ มัยสิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง จิตอาสาริมคลอง

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต