โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อติด กล้ามเนื้อหดเกร็ง ให้สามารถดำรงชีวิตให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ
    1.1.2 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
    1.1.4 เพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    1.บริการเชิงกรุกในชุมชน ได้แก่ 1.บริการเชิงกรุกในชุมชน ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการจำนวน 50 ราย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ 2.บริการตั้งรับ ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการจำนวนมากกว่า 50 ราย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครรังสิต เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดำเนินการ
    - จัดทำโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประสานทีมผู้ชำนาญการในการตรวจประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
    - บริการเชิงรุกด้วยการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยแต่ละรายด้วยการแพทย์แผนไทย โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง/บริการเชิงรับ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจัดบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย
    - ตรวจประเมินผู้เข้ารับบริการ 3 เดือนครั้ง เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยและยุติการให้บริการ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้เข้ารับบริการรายใหม่
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
    เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
    เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชุมชน/ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 927,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ เช่น ยาหม่อง น้ำมันนวด สมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรอบตัว เกลือ พิมเสน การบูร สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นเงิน 5,000.00 บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน ตุลาคม 61 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 27 วัน X 2 คน เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 14 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 70,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 26 วัน X 2 คน เป็นเงิน 15,600.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 25 วัน X 2 คน เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน มกราคม 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 27 วัน X 2 คน เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มกราคม 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 24 วัน X 2 คน เป็นเงิน 14,400.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 12 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน มีนาคม 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 26 วัน X 2 คน เป็นเงิน 15,600.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มีนาคม 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน เมษายน 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 26 วัน X 2 คน เป็นเงิน 15,600.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน เมษายน 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 27 วัน X 2 คน เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 14 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 70,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 25 วัน X 2 คน เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 12 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 27 วัน X 2 คน เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 14 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 70,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จ้างรายวันๆละ 300 บาท X 27 วัน X 2 คน เป็นเงิน 16,200.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำกายภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 927,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด
    2. อาสาสมัครสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการทำกายภาพบำบัดในเชิงปฏิบัติได้
    3. อาสาสมัครเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
    7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
     7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) แพทย์แผนไทย

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)


นายนพดล เนียมสี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต