โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน ออกกได้ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้สุขภาพแข็งเเรง คนในชุมชนเกิดความสามัคคี สมาชิกชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ ได้มองเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายแบบไลน์แดนซ์เพราะให้ความสนุกสนาน และเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไป ทางชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวชุมชนรังสิตนิมิตใหม่และบุคคลทั่วไปรวมทั้งชุมชนใกล้เคียง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้คนในชุมชนสุขภาพแข็งแรง
    1.1.2 เพื่อให้ชาวชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
    เป็นประชาชนชาวชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ และชาวชุมชนใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของคนในชุมชน ประชุมหารือ และสรุป
    - เขียนโครงการ นำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน การดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ลานแอโรบิคชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ วัน จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 18.00-19.00 น.

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่นกระดาษ A4 ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ชาวชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ และชาวชุมชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2. ชาวชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี
    3. เยาวชนหันมาออกกำลังกายไลน์แดนซ์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หา่งไกลยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มคนรักสุขภาพรังสิตนิมิตรใหม่
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
         7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายไลน์แดนซ์

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มคนรักสุขภาพรังสิตนิมิตรใหม่


นางบังอร งามทวงษ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มรังสิตนิมิตรใหม่ ไลน์แดนซ์

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นางบังอร งามทวงษี
คนที่ 2 นางชดช้อย อโณทัย
คนที่ 3 นางนิศารัตน์ ไผ่สีสุก