โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ การป้องกัน การหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ
    1.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
    1.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนธัญบุรี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.3 ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
    1.2.4 ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 3050 คน
    กลุ่มเป้าหมาย 3,050 คน นักเรียนทั้งหมด 2,900 คน ครูและบุคลากร จำนวน 150 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- - ประชุม วางแผนดำเนินการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 137,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนตัวแทนห้องละ 1 คน 1 วัน ในวันที่ 27 มิย.62 เวลา 08.30-16.30 น. - ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม คนละ 50 บาท จำนวน 100 คน เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ชั่วโมงละ 600 บาท วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนค่าน้ำดื่มในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าน้ำดื่ม 2,900 คน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 29,000.00 บาท
- จัดทำป้ายรณรงค์ต่อตานยาเสพติดตามสถานที่ในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท จำนวน 10 ป้าย ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น กระดาษ กล่องดินสอ สีไม้ สมุดโน็ต กระดาษแข็ง กระดาษฟลิปชาร์ต สีโปสเตอร์ มีดคัตเตอร์ สีเมจิก เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 3 อบรมลูกเสือ จราจรและลูกเสือป.ป.ส. จำนวน 3 วัน 2 คืน ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 18,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 64 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน3วัน เป็นเงิน 9,600.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 64 คน มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 9,600.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลท์โครงการอบรมลูกเสือ จราจรและลูกเสือป.ป.ส. ขนาด 6 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
- 4.อบรมนักเรียนเรื่องกีฬาและนันทนาการต่อต้านยาเสพติด - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 2 คน จำนวน 3 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 18,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 1 มื้อ คน ละ 25 บาท จำนวน 80 คน เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ คนละ 50 บาท จำนวน 80 คน เป็นเวลา 5 วัน เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลท์โครงการกีฬาและนันทนาการต่อต้านยาเสพติดร ขนาด 6 ต.ร.ม. ราคา ต.ร.ม.ละ 150 บาท เป็นเงิน 900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,600.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ทำให้มีสุขภาพกายและจิตดี
    3. ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้าเสริมสุขภาพ
    4. นักเรียนมีภาวะการณ์เจริญเติบโตที่ดี มีน้ำหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
    5. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับภูมิคุ้มกันโรค ปราศจากโรคและไม่เจ็บป่วยง่าย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนธัญบุรี
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนธัญบุรี


นายชวา หมื่นมี ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต