โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการใช้จิตสมาธิความแน่วแน่
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้รู้วิธีการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
    1.1.4 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
    สมาชิกกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊ก รังสิต และชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป การทำโครงการฯ นี้
    - นำข้อมูลสุขภาพและนำมาวางแผนดำเนินงานโครงการฯ
    - ปรึกษาพยาบาลเทศบาลนครรังสิตในการเขียนโครงการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม
    - ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒ ณ.สถานที่ลานจอดรถชั้น ๑๐ เทศบาลนครรังสิต ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ณ. ลานจอดรถชั้น 10 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 47,200.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการออกกำลังกายประเภท ไม้กระบอง ฯลฯ เป็นเงิน 4,800.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ เอ4 ปากกา ฯลฯ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ แบตเตอร์รี่ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,200.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครรังสิตและชุมชนใกล้เคียง มีความพึงพอใจ
    2. สมาชิกกลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต


นางสายพิณ เป็ง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มชมรม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต