โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสมำ่เสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ90ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ85ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่เลือกประธานและกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผนดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นลีลาศสัปดาห์ละ3วันๆละ1ชั่งโมงทุกวันจันทร์ วันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา13.00-14.00น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น3หอประชุม100ปีเมืองธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 1คน ชั่วโมงละ 300 รวม 138 ชั่วโมง เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกาแฟ้มซองใส่เอกสาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยการลีลาศ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพ


นางสาวศิริลักษณ์ ธารณนิติวงศ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานลีลาศ100ปีเพื่อสุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต