โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
    1.1.2 เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการการดำเนินงาน
    - เขีโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผน ดำเนินงาน และมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานงานกับวิทยากร และสถานที่ๆใช้ในการทำกิจกรรม
    - ดำเนินงานกิจกรรมด้วยการเต้นไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป
    - สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมง (อังคาร. พฤหัส. ศุกร์) เริ่ม 10.00น. - 11.00 น. รวมสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 100 ปี เมืองธัญบุรี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดีขึ้น
    2. ผู้ที่เข้าร่วมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ


นางอรณิชชา ตระกูลคงสิงขร ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่มรวมพลคนรักษ์สุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต