โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2566 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1

3.หลักการเหตุผล
     การออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือ Aerobic Exercise หมายถึง การออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้อากาศหรือออกซิเจน หรือก็คือต้องหายใจในขณะที่กำลังออกกำลังกายเพื่อนำเอาออกซิเจนไปเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับการลดน้ำหนัก การออกกำลังกายด้วยแอโรบิคควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำออกกำลังกายเพื่อให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปอย่างถูกต้องลดการบาดเจ็บขอกล้ามเนื้อและข้อต่อ กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีเวทีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยวิธีที่ถูกต้องภายใต้การแนะนำของผู้นำออกกำลังกาย

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
   ขั้นดำเนินการ
    - รวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา
    - จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ผู้นำชุมชนและประชาชน
    - ประชาสัมพันธ์/จัดทำ และขออนุมัติโครงการ
    - จัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มแอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง1
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง เวลา 17.30-18.30 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    ประชาชนในชุมชนเอื้ออาทรรังสิคคลอง1
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2566

8. สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬากลางหมู่บ้าน (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29 )

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 33,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นไวนิล ปากกา กระดาษ และอื่นๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 108 ชั่งโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,400.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 69 ครั้ง
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวสุธิลา ลืนคำ  หน่วยงาน กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวน้อยหน่า นิดน้อย ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง1

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต