ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือกองทุนฯ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561
2021-10-18_8081.pdf
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ฉบับปรังปรุง 2557
2015-07-16_1536.pdf
หนังสือพิมพ์ “เพื่อนร่วมทางหลักประกันสุขภาพ” ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
2014-02-21_6391.pdf
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน 9 ธ.ค. 55
2013-08-09_3087.pdf
ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมดำเนินงานของกองทุน อบต.เทศบาล ปี 2556
2013-02-22_3311.pdf
260155 หารือ 1. เปลี่ยนผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงิน 2.บัญชีกองทุน 3. ไม่ต้องทำฎีกาเบิกจ่าย
2012-11-16_9423.PDF
210955 หารือ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีผู้สูงอายุ
2012-11-16_6797.PDF
210255 หารือ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2012-11-16_6723.PDF
190455 หารือ โครงการตรวจระบบสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่
2012-11-16_4701.PDF
140155 หารือ ตีความหมายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2012-11-16_2544.PDF
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต