ดาวน์โหลดเอกสาร หารือ สปสช

หารือแนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
2019-11-04_6474.pdf
หารือบริหารจัดการกองทุน 3 ก.ค. 62
2019-09-05_5963.pdf
ตอบข้อหารือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น_นครรังสิต
2016-10-31_8895.pdf
ตอบข้อหารือเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นภายใต้ประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557_นครรังสิต
2016-10-31_7566.pdf
ตอบข้อหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่_นครรังสิต
2016-10-31_7050.pdf
ตอบข้อหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ_นครรังสิต
2016-10-31_6434.pdf
ตอบข้อหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ_นครรังสิต
2016-10-31_4128.pdf
หา รือ สปสช 24 ธันวาคม 2558
2016-02-10_7239.pdf
หารือ สปสช 9 กันยายน 2558
2016-02-10_4240.pdf
หารือ สปสช. 5 กุมภาพันธ์ 2559
2016-02-10_1523.pdf
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต