รายการกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
29 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 4 เทศบาลนครรังสิต
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ครั้งที่ 1/2556
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต