ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
29 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 4 เทศบาลนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต