ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวความรู้จาก สปสช

 • โครงการที่ทำได้และทำไม่ได้
  2012-08-14_9242.pdf

  ดาวน์โหลด

 • ถอดเนื้อหาแบบสรุปชัดๆในประเด็นหารือจากหนังสือ ครบเครื่องเรื่องหารือ ผลงานของทีมงานสสจ.นนทบุรี
  2012-09-07_9306.pptx

  ดาวน์โหลด

 • 140155 หารือ ตีความหมายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2012-11-16_2544.PDF

  ดาวน์โหลด

 • 260155 หารือ 1. เปลี่ยนผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงิน 2.บัญชีกองทุน 3. ไม่ต้องทำฎีกาเบิกจ่าย
  2012-11-16_9423.PDF

  ดาวน์โหลด

 • 210255 หารือ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  2012-11-16_6723.PDF

  ดาวน์โหลด

 • 190455 หารือ โครงการตรวจระบบสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่
  2012-11-16_4701.PDF

  ดาวน์โหลด

 • 210955 หารือ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีผู้สูงอายุ
  2012-11-16_6797.PDF

  ดาวน์โหลด

 • ตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรมดำเนินงานของกองทุน อบต.เทศบาล ปี 2556
  2013-02-22_3311.pdf

  ดาวน์โหลด

 • รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน 9 ธ.ค. 55
  2013-08-09_3087.pdf

  ดาวน์โหลด

 • หนังสือพิมพ์ “เพื่อนร่วมทางหลักประกันสุขภาพ” ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
  2014-02-21_6391.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ฉบับปรังปรุง 2557
  2015-07-16_1536.pdf

  ดาวน์โหลด