อัตราป่วยวัณโรคทุกประเภทจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2557-2560