ภาพกิจกรรม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ประเภทรถตู้และรถสองแถว)
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต