ภาพกิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคโควิดในการปฏิบัติการกลุ่มอาสากู้ชีพในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต

การป้องกันและควบคุมโรคโควิดในการปฏิบัติการกลุ่มอาสากู้ชีพในเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต