ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่
จพสช. ชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชนซอยรังสิต นครนายก 13 แยก 15 จากการลงเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช.รังสิตนิมิตรใหม่ เห็นความสำคัญของสุขภาพ คนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต