ภาพกิจกรรม พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในเขต ตำบลประชาธิปัตย์

พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ในเขต ตำบลประชาธิปัตย์
โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ราว ๑๕ ล้านรายต่อปี ในจำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ ๕ ล้านราย ที่เหลือพิการเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ ๒ ใน ๓ ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนารวมถึงประเทศไทย สำหรับสถานการณ์ของโรคนี้ในประเทศพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ ๑๘๘๐ รายต่อ แสนราย หรือร้อยละ ๒ โดยประมาณ ปัจจุบันถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง ดังนั้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธี ในประเทศไทย มีการศึกษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน พบว่าในผู้ป่วย ๑ คนที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ณ วันที่กลับบ้าน จะเสียชีวิตประมาณร้อยละ ๕ หายใกล้เคียงปกติร้อยละ ๒๕ พิการร้อยละ ๗๐ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ขาดแคลนโอกาสในการรักษาและไม่ได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ถูกต้อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องได้รับรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและปลายประสาทกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ (ES S109) เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้กลับมามีกำลังกล้ามเนื้อดีขึ้นร่วมกับการออกกำลังกาย ในระยะ ๖ เดือนแรก กระทรวงสาธารณสุข เน้น ๓ โรคสำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยมีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ ในระยะ ๖ เดือนแรก (Intermediate care) กลับมาดูแลต่อที่โรงพยาบาลชุมชน เพราะนอกจากช่วยลดการนอนรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ซึ่งบางรายอาจมีความผิดปกติของร่างกาย ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูจากทีมหมอครอบครัว ทีมสหวิชาชีพต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้าน ทั้งด้านการทำกายภาพบำบัด สอนญาติในการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความพิการ หรือบางรายหายเป็นปกติกลับไปทำงานเป็นพลังของสังคมได้ ในพื่นที่รับผิดชอบตำบลประชาธิปัตย์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มียอดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหมด ๑๙๙ ราย เป็นผู้ป่วย Intermadiate care มีคะแนน Bathel Index น้อยกว่า ๗๕ % จำนวน ๓๒ ราย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มียอดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหมด ๒๘๐ ราย เป็นผู้ป่วย Intermadiate care มีคะแนน Bathel Index น้อยกว่า 75% จำนวน ๖๑ ราย ซึ่งผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท (ES S109) เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง แผนกกายภาพบำบัดมีโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ (Intermadiate care) ในเขตรับผิดชอบตำบลประชาธิปัตย์ โดยนำเครื่อง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท(ES S109) ไปให้บริการรักษาผู้ป่วยถึงบ้าน ในรายที่ไม่สะดวกมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งเครื่องมือกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท(ES S109)ไม่เพียงพอต่อการให้บริการและออกพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ ปัจจุบันแผนกมีเพียง ๑ เครื่อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต