ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ

ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ
ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการมองเห็น จึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตาอย่างสม่ำเสมอ การเกิดความผิดปกติของสายตา สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหนังสือและการดำรงชีวิต เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเสื่อมลง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มักเกิดภาวะสายตายาวตามอายุ ทำให้สายตามัว มองไม่ชัดเจน ภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ การตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นโรคต้อกระจกและมีภาวะผิดปกติด้านสายตาเป็นการค้นหาความผิดปกติของดวงตา และให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสายตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติ สามารถมองโลกอันสดใสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถป้องกันภาวะตาบอดที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนได้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เห็นความสำคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาสายตา จึงได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก และแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสิต เพื่อส่งต่อผู้ที่ป่วยโรคต้อกระจก ให้ได้รับการรักษา ทำให้มองเห็นเป็นปกติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต