ภาพกิจกรรม ค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี

ค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้า มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็น สื่อ โซเชี่ยวมีเดียต่างๆ ทำให้ประชาชนและเยาวชนนั้นห่างไกลจากการออกกำลังกายจนทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่าย นอกเหนือจากนั้นยังมีสารเสพติดต่างๆที่ทำให้ประชาชนและเยาวชนได้รับอิทธิพลจากการเกิดเวลาว่าง ซึ่งทั้งหมดนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย สุขภาพ และความมั่นคงของชาติ ดังนั้นการออกกำลังกายนั้นเป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางโรงเรียนธัญบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี ขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลได้เข้าร่วมค่ายดังกล่าวและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติด รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียนและพัฒนาประเทศชาติได้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต