ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
จากสถิติ กรมควบคุมโรค จากข้อมูลสาธารณสุข(สธ) พบว่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมใหญ่ เฉลี่ย 334 รายต่อปี ส่วนในปี 2560 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 708 ราย โดยเป็นการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมใหญ่ถึง 254 รายหรือร้อยล่ะ 35.9และเด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง 5-9 ปี ด้วยในเขตเทศบาลนครรังสิตมีภูมิประเทศที่ติดกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์และมีคลองธรรมชาติในเขตเทศบาลนครรังสิต อุบัติภัยทางน้ำอาจเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งของการเสียชีวิตของประชาชนที่ขาดความรู้ โดยสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดจากการ ตกน้ำ จมน้ำ ดังนั้นการขาดความรู้ในการเอาชีวิตรอด รวมถึงบุคคลที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่เกิดขาดความรู้และทักษะในการช่วยชีวิต ดังนั้น งานกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิตได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำขึ้น ให้กับอาสาสมัครภาคประชาชน และประชาชนทั่วไปมีภูมิลำเนาอยู่ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสามารถใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต