ภาพกิจกรรม ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนภักดีราชา

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนภักดีราชา
ชุมชนภักดีราชาดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ ของชุมชนมาเป็นเวลาต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ 50 หลังคาเรือน พบว่าผู้ป่่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 20 ราย โรคเบาหวาน 20 ราย โรคอื่นๆ จำนวน 10 ราย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยการสอบถามพูดคุย และให้ความรู้ และติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้นทางชุมชนภักดีราชา เห็นความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพคนในชุมชนภักดีราชา
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต