ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ
ในสังคมปัจจุบัน ทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ความเท่าเทียมกัน คือ โอกาสทางการศึกษา เด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ 9 ประเภท ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่าง กายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ เด็กออทิสติกและเด็กพิการซ้ำซ้อน เด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษเป็นประชากรกลุ่มที่สังคมควรให้ความสนใจ การดูแลเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะงานสังคมสงเคราะห์ แต่สังคมควรได้ทำความเข้าใจ รับรู้ปัญหาและสร้างแนวทางในการเสริมสร้างพลังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตและทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจึงจำเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิมีโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ เทศบาลนครรังสิตมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ โรงเรียนนครรังสิตรัตนโกสินทร์ โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ โรงเรียนเพียรปัญญา ได้ดำเนินการประเมินคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ พบว่ามีเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดและภาษาจำนวน 3 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา จำนวน 4 คน เด็กออทิสติก จำนวน 1 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ จำนวน 6 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 1 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 2 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 1 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ดังนั้น การบริการและการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่เทศบาลนครรังสิตให้ความสำคัญในด้านการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กและการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนปกติอย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการที่ประชากรที่มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจึงได้จัดโครงการอบรมครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษขึ้น เพื่อให้คุณครูผู้ดูแลเด็กเล็กในโรงเรียน หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษเรียนร่วม รวมถึงผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล ประเภท ลักษณะ เทคนิคการจัดกิจกรรม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต