ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

อบรมเชิงปฏิบัติการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น
ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้สรุปสถานการณ์การตกน้ำ -จมน้ำของเด็ก พบว่า จากทั่วโลกกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการตกน้ำ –จมน้ำ ปีละ 135,585 คน หรือเฉลี่ยวันละ 372 คน ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนปีละ 32,744 คน เฉลี่ยวันละ 90 คน ขณะที่ประเทศไทยมีเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าประเทศที่พัฒนา แล้ว 5-15 เท่าตัว เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีซึ่งเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ จะสูงกว่าอุบัติเหตุจราจรประมาณ 2 เท่าตัว และมากกว่าไข้จากไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะและไข้เลือดออกถึง 24 เท่าตัว คิดเป็นจำนวนปีละ 1,420 คน หรือวันละ 4 คน ในเขตเทศบาลนครรังสิตมีเด็ก และเยาวชนอาศัยอยูู่จำนวนมาก และมีเด็กที่ไม่ชอบน้ำ ว่ายน้ำไม่เป็นอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะสนับสนุนและเปิดสอนการว่ายน้ำให้กับเด็ก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กให้มีจำนวนน้อยลง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต