ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิตได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตเพื่อดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อน เรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความผิดปกติในร่างกายรวมทั้งประเมินพัฒนาการตามวัยและนำผลที่ได้จากการตรวจมาใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเพื่อป้องกันหรือลดการเจ็บป่วยและความรุนแรงที่อาจจะเพิ่มขึ้นถ้าไม่ได้รับการแก้ไข รายละเอียดการตรวจคัดกรอง ได้แก่ การตรวจสุขภาพนักเรียน พื้นฐาน 10 ท่า น้ำหนัก/ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความสมบูรณ์ของร่างกาย ภาวะโภชนาการ ศีรษะ ตรวจวัดสายตา ตาบอดสี หู จมูก ลิ้น ฟัน เหงือก คอ ทอนซิล ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง ปอด หัวใจ ตับ ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ประสาท ผิวหนัง กระดูก การพูด และความเข้มข้นของเลือดเพื่อประเมินภาวะซีด งานส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครรังสิตเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อที่เด็กจะได้รับการดูแลใน เชิงรุก เน้นส่งเสริม ป้องกัน และคัดกรองภาวะเสี่ยง ในรายที่พบความผิดปกติ ก็จะได้รับการดูแลส่งต่อเข้ารับการรักษาตามกระบวนการต่อไป อีกทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนหรือปฐมวัย ในปัจจุบัน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต