ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิต ได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิตเพื่อดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทุกแห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาความผิดปกติในร่างกายให้กับเด็กนักเรียนและจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจดังกล่าว มาใช้ในการดำเนินการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงมิให้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น หากตรวจแล้วพบความผิด ปกติที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของ นักเรียนต่อไปการตรวจ คัดกรองได้แก่ การชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความสมบูรณ์ของร่างกาย ภาวะ โภชนาการ ศีรษะ ตรวจวัดสายตา ตาบอดสี หู จมูก ลิ้น ฟัน เหงือก คอ ทอนซิล ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง ปอด หัวใจ ตับ ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ประสาท ผิวหนัง กระดูก การพูด งานส่งเสริมสุขภาพเห็นความสำคัญของการ สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนจึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาล นครรังสิตดังกล่าวขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของเด็กประถมศึกษาในปัจจุบัน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต