ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
เด็กปฐมวัย เป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว จากบิดา มารดา คนรอบข้าง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ,มัดใหญ่และสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม หากเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยซึ่งเป็นรากฐานที่ดี จะทำให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แก่ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต