ภาพกิจกรรม สร้างแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

สร้างแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
เนื่องด้วยปัญหายาเสพติดยังคงมีเเนวโน้มแพร่ระบาดในปรเทศกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ดังนั้น จึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระดมสรรกำลังจากทุกหน่วยงาน องค์กร และแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในเขตพื่นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเยาวชนและลดระดับความรุ่นแรงของสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบายยาเสพติดของประเทศ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต