ภาพกิจกรรม คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ

คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านทางวิทยุชุมชนรังสิตพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับเสียงตอบรับจากผู้ทำรายการเป็นอย่างดี การถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังรายการในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม ชมรมสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต