ภาพกิจกรรม แอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์

แอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อต่างๆ ตามมาเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง โรคไขมันในเลือด ทำให้ระบบสุขภาพของคนไทยต้องเน้นการ "สร้าง" มากกว่าการ "ซ่อม" สุขภาพ ซึ่งเป็นการเน้นระบบสุขภาพเชิงรุกและการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งโรคดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ทำให้ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษา ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการรณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนที่สนใจ ได้มาใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย 5 อ. เป็นหลักในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชนประกอบด้วย การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์และสุขภาพจิต อนามัยชุมชน และอโรคยา ซึ่งให้เริ่มจากการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นเรื่องแรกและบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นในการสร้างสุขภาพของสมาชิก และครอบครัวในชุมชน ให้ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชนที่จะร่วมใจแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการออกกำลังกายแบบต่างๆ เช่นการเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และเต้นแอโรบิค เป็นต้น ดังนั้นการเต้นแอโรบิคจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังทำให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต