ภาพกิจกรรม เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต

เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต
การเกิดโรคฟันผุในเด็กเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและผุอย่างต่อเนื่องในช่วงอายุ 3-5ปี จากการสุ่มตรวจสภาวะทันตสุขภาพเด็ก3ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ 2560 พบว่าเด็ก 3 ปีมีฟันผุร้อยละ 47.1 ต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อยและมีแนวโน้มลดลงจากปีงบประมาณ2559 มีฟันผุร้อยละ 50.9 ซึ่งค่ามาตรฐานระดับประเทศไม่เกินร้อยละ50.0 และเด็กอนุบาลทั้ง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนบางแห่ง พื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ยังไม่มีหน่วยงานได้เข้าไปส่งเสริมป้องกัน ด้านทันตสุขภาพ ฟลูออไรด์วานิช เป็นฟลูออไรด์ที่สามารถป้องกันฟันผุในฟันที่ยังไม่เกิดรอยโรค และเป็นฟลูออไรด์ ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ในเด็ก 0-5 ปีได้อย่างปลอดภัย มีขั้นตอนในการใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องขัดฟัน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์จึงจัดทำโครงการเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2562 แก่เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง6 แห่งและเด็กอนุบาลใน 17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), โรงเรียนนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์),โรงเรียนนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนนครรังสิต (เปรมปรีดิ์), โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา , โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา , โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยด้าน ทันตสุขภาพ คือมีฟันน้ำนมขึ้นตามช่วงอายุ และไม่สูญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควรในปีการศึกษา2562
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต