ภาพกิจกรรม 100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข

100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข
กิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชนในทุกเพศ ทุกวัย มีความสำคัญมากต่อสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ชุมชนหรือผู้สูงอายุในชุมชนมีความเข้มแข็งและแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและการเข้าสังคมได้ ทำให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า และโรคอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมาย เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ กิจกรรมการออกกำลังกายของคนในชุมชนจึงจำเป็นอย่างมากที่ทุกคน จะได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นในชุมชน กลุ่ม รวมพลคนรกษ์สุขภาพ จึงได้เล็งเห็นในความสำคัญของการออกกกำลังกายด้วย ไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อ เป็นการรวมพลของคนรักษ์สุขภาพ ที่จะได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก ความสามัคคีกัน และผลที่ได้รับคือ ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต