ภาพกิจกรรม แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศและมติคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชิงรุกในพื้นที่อย่างทั่วถึง และที่จําเป็นต่อสุขภาพ และการดํารงชีวิต ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง จากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วน เป็นการกระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตเพื่อดำเนินงานด้านสุขภาพ ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของบุคคล การแก้ไขจะต้องใช้กลวิธีดำเนินงานในหลายวิธีและใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต มีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจัดทำโครงการแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้มีแผนงานกิจกรรม/โครงการ ที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต