ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สร้างสรรค์ สุขภาพ

ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สร้างสรรค์ สุขภาพ
ออกกำลังกายแอโรบิคนับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่ง สามารถออกกำลังกายได้กับ ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทำให้ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้น กลุ่มแอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 8 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ปี 2562 สำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิตขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต