ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3

เฝ้าระวังสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3
ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ ของชุมชนมาเป็นเวลาต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ 90 หลังคาเรือน พบว่าผู้ป่่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 30 ราย โรคเบาหวาน 20 ราย โรคหอบหืด/ภูมิแพ้ จำนวน 7 ราย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยการสอบถามพูดคุย และให้ความรู้ และติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้นทางชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 3 เห็นความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต