ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนชุมชนเดชาพัฒนา

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนชุมชนเดชาพัฒนา
โรคความดันโลหิตสูงได้คุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นสาเหตุของการป่วย พิการ และเสียชีวิตการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงโดยการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้วยการวัดความดันโลหิต การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและการวัดเส้นรอบเอว เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงในระยะเริ่มต้น จพสช. ชุมชนเดชาพัฒนาได้ตระหนักถึงอันตราย จึงได้ ดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพในชุมชน มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 หลังคาเรือน พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามตรวจวัดความดันโลหิตเดือนละครั้ง หรือตามแต่ผู้ป่วยขอใช้บริการ เป็นกิจกรรมคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต