ภาพกิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปัจจุบันไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย เพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยจากทุกภาคเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และโรคนี้มักระบาดมากในฤดูฝนเพราะมียุงลายชุกชุมสาเหตุ เกิดจากเชื้อไข้เลือดออกเด็งกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ต่อไป การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่สำคัญคือการป้องกันยุงกัดและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย กลุ่ม ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยการนำเอาสมุนไพรตะไคร้หอมมาเป็นวัตถุดิบในการรณรงค์ป้องกันไม่ให้ยุงกัด พร้อมกับการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต