ภาพกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กด้อยโอกาส

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กด้อยโอกาส
หลักการเหตุผล ปัญหาสุขภาพช่องปากมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายอย่างมากมาย สุขภาพอนามัยของปากเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือโรคต่าง ๆ การดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้มีสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี สุขภาพฟันที่ดียังช่วยทำให้รับประทานอาหาร และพูดได้ดีขึ้นอีกด้วย สุขภาพช่องปากที่ดีจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต