ภาพกิจกรรม ฝึกอบรมนักเรียนผู้นำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ฝึกอบรมนักเรียนผู้นำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาล หมายถึง… การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติภัยหรือเจ็บป่วยกระทันหันโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พอจะหาได้ในบริเวณนั้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายน้อยลง ก่อนที่จะนำส่งโรง พยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาพยาบาลต่อไป ในโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก บางครั้งกรเกิดอุบัติเหตุ เล็กๆน้อยๆ ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นกับนักเรียนกลุ่มผู้นำ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่วเสริมและสนับเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และสามารถนำไปช่วยเหลือกันได้ในเบื้องต้น ดังนั้นโรงเรียนดวงกมลจึงเห็นถึงความสำคัญนี้ที่มีผลที่ดี ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต