ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนซอย 61

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนซอย 61
จพสช. ชุมชนซอย 61 ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชน 61 มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จำนวน 102 หลังคาเรือน พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 30 ราย โรคเบาหวาน จำนวน 26 ราย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยและให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช. ชุมชนซอย 61 เห็นความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชน จึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชน 61
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต