ภาพกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัญหาระดับประเทศและถ้าเข้ารับการรักษาไม่ถูกวิธีอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ที่สำคัญโรคไข้เลือดออกจะเกิดกับเด็กในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่มีการติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะและการ กระจายของโรคถ้ามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งป่วยโอกาสที่จะติดต่อไปยังนักเรียนคนอื่นได้การจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงเป็นโครงการที่จะทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรู้วิธีการป้องกันตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในครอบครัวและชุมชนได้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต