ภาพกิจกรรม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลุกน้ำยุงลายด้วยการ DIY

กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลุกน้ำยุงลายด้วยการ DIY
ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังนำ้ที่มีน้ำนิ่งและใส น้ำจะต้องสะอาดไม่มีสารเคมีหรือแร่ธาตุเจือปน ดังนั้นจึงพบว่ายุงลายจะไม่วางไข่ในน้ำที่อยู่บนพื้นดินโดยตรง เนื่องจากมีแร๋ธาตุเจือปนมาก นำ้ฝนมักเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด ดังนั้นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายบ้านจึงมักอยู่ตามโอ่งน้ำดื่มและน้ำใช้ที่ไม่ปิดฝาทั้งภายในและภายนอกอาคาร จากการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายบ้าน พบว่าร้อยละ 64.52 เป็นภาชนะที่ขังอยู่ในซีเมนต์ในห้องน้ำ และอีก 35.53 เป็นภาชนะที่ขังอยู่ภายนอกบ้าน นอกจากโอ่งแล้ว ยังมีภาชนะอื่นเช่น จานรองขาตู้กันมด แจกัน ยางรถยนต์ ไห ภาชนะใส่น้ำเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่ยุงลายสวนชอบวางไข่นอกบ้านตามกาบใบของพืช จำพวกมะพร้าว กล้วย พลับพลึง ถ้วยรองน้ำยางพาราที่มีนำขัง เป็นต้น การควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายพบว่า ยางรถยนต์เป็นแหล่งที่สำคัญที่เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายถึงร้อยละ 13.49 หากทำลายทำให้เกิดกลิ่นเขม่า ควันดำ มลพิษทางอากาศ ชุมชนรังสิตนิมิตรใหม่มียางรถยนต์ถูกทิ้งบริเวณที่ว่างของชุมชนอยู่เป็นจำนวนมาก การdiy ยางรถยนต์เพื่อนำมาเป็นของใช้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายและป้องกันดรคไข้เลือดออกที่สำคัญ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต