ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เป็นสถานที่ ๆ เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อระหว่างกันได้ง่าย เด็ก ๆ เป็นช่วงอายุที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของร่างกายและสมองและยังเป็นช่วงที่ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยได้ง่าย และพบได้บ่อยโดยเฉพาะโรคหวัด อุจจาระร่วง มือเท้าปาก อีสุกอีใส คางทูม ตาแดงและหัด ซึ่งการเจ็บป่วยในวัยนี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก ดังนั้น การคัดกรองป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยของเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต