ภาพกิจกรรม สุขภาพดีด้วยการลีลาศ

สุขภาพดีด้วยการลีลาศ
การออกกำลังกายมีประโยชน์ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของร่งกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว ลดการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้จัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยการลีลาศ ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต