ภาพกิจกรรม พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ปี 2561

พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ปี 2561
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับ บางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง จะเห็นว่าบางคนแม้อายุมาก ทำไมจึงดู ไม่แก่ แต่บางคนอายุไม่มาก ทำไมดูแก่เกินวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันการปรับตัวการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเอง เทศบาลนครรังสิต มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนทั้ง ด้านงบประมาณ ความรู้ทางวิชาการจากหลายภาคส่วน มีการดำเนินกิจกรรมทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟุสุขภาพผู้สูงอายุ มีการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ชมรม โดยแต่ละชมรมจะต้องมีการวางแผนกิจกรรมโครงการในแต่ละปี เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการทำแผนงานดำเนินงานประจำปี จากการระดมความคิดของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแต่ละชมรม ดังนั้นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในแต่ละปี จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ปี 2561 เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มีการระดมความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชมรม ซึ่งสามารถนำมาดำเนินการวางแผนงานประจำปีได้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต