ภาพกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6

โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ นอกจากนี้โรงเรียน ผู้สูงอายุยังเกิดจากแนวคิดในการเสริมสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อการเรียนรู้ การ พัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและ ภาคีเครือข่าย ตัวอย่างชุมชนบางแห่งที่ดำเนินการแล้ว ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ไว้ว่า “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” แนวทางดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครรังสิตที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอนตามความต้องการผู้สูงอายุ และเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลนครรังสิต และหน่วยงาน/องค์กรภาค ส่วนต่างๆได้ต่อไป โครงการดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับงานส่งเสริมสุขภาวะเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ ซึ่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต หากได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนฯ ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากแกนนำผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญใน การช่วยขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเอง และกลุ่มวัยอื่นๆในชุมชนและ สังคมได้ต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต